970×90
Regulamin

REGULAMIN

korzystania z Portalu www.portalinstalacyjny.pl

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez właściciela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRO-M
 2. Portal instalacyjny działający pod adresem: www.portalinstalacyjny.pl, stanowi platformę usługową prowadzoną przez firmę PRO-M, ul. Słowackiego 38, 43-520 Mnich,  NIP: 548-236-96-27, REGON: 243349800, zwanego w niniejszym Regulaminie „PRO-M”, umożliwiającą swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat, zamieszczanie zdjęć i krótkich filmików.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.portalinstalacyjny.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści w każdym czasie.
 4. Korzystanie z Portalu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 1. Definicje

 

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

 

 1. Portal – platforma internetowa Portal instalacyjny działający pod adresem www.portalinstalacyjny.pl, służący w szczególności prezentacji towarów lub usług , zamieszczaniu komentarzy Użytkowników, porównywaniu towarów lub usług oferowanych przez sklepy internetowe;
 2. Użytkownik -  osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Portalu i/ lub usług oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;
 3. Operator– prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO-M;
 4. Partner– podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tematyce powiązanej z zakresem działalności Portalu, współpracujący z PRO-M na podstawie umowy o współpracy, którego towary lub usługi są lub mogą być prezentowane na Portalu;
 5. Producent – podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tematyce powiązanej z zakresem działalności Portalu, którego towary lub usługi są lub mogą być prezentowane na Portalu, z którym Operator nie współpracuje;
 6. Produkt – towary lub usługi oferowane przez Partnera lub Producenta;
 7. Regulamin –niniejszy dokument

 

 1. Ogólne warunki korzystania z Portalu instalacyjnego

 

 1. Usługi na Portalu instalacyjnym są świadczone przez Operatora.
 2. Portal nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Partnerów lub Producentów.
 3. Portal umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. uzyskiwanie informacji o usługach, towarach oferowanych przez Partnerów lub Producentów;
  2. przejście na strony internetowe Partnerów lub Producentów promowanych na Portalu;
  3. dodawanie własnych zdjęć, krótkich filmów o tematyce Portalu;
  4. komentowanie treści zamieszczonych na Portalu;
 4. Portal może zawierać odesłania do stron internetowych Partnerów, Producentów oraz innych podmiotów.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje o Produktach, jak również za inne dane prezentowane w serwisach internetowych Partnerów, Producentów oraz innych podmiotów. Informacje prezentowane na portalu mają charakter wyłącznie informacyjny, stanowiące opinię osób je zamieszczających i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Operatora, Partnera lub Producenta.
 6. Portal zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności konieczne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi cookies, obsługi Java Script, Java, Flash.
 7. Korzystanie z usług Portalu jest bezpłatne.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za świadczenie usług reklamowych. Usługi będą świadczone na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług reklamowych, każdorazowo indywidualnie ustalonej z Użytkownikiem.
 9. Portal zawiera informacje o Produktach wybranych ze zbioru towarów i usług oferowanych na rynku, w sposób subiektywny. W szczególności Operator zastrzega sobie prawo do nie umieszczania na Portalu poszczególnych Produktów nie odpowiadających specyfice Portalu.
 10. Portal dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Portalu były zgodne z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności towaru i/lub usługi, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową wybranego Partnera lub Producenta, od którego konkretna oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Użytkownik powinien bezpośrednio kontaktować się odpowiednio z Partnerem lub Producentem, od którego dana oferta pochodzi. Portal instalacyjny zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Produktu pomiędzy opisem prezentowanym na Portalu i na stronie internetowej Partnera lub Producenta.
 11.  Informacje dotyczące Produktów są uaktualniane według stanu na dzień wskazany w opisie Produktu.
 12. Portal nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Partnerów lub Producentów, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanych na Portalu;
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego u Partnera lub Producenta;
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Partnera lub Producenta, obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem lub Producentem, lub przepisów prawa;
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Portalu przez Partnerów lub Producentów.

 

 1. Rejestracja i konto Użytkownika

 

 1. Użytkownikami Portalu mogą być zarówno konsumenci jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Rejestracja, założenie i prowadzenie konta Użytkownika w Portalu jest bezpłatne.
 3. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
 4. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji  – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Portalu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 5. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego oznacza:
  1. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu realizacji usług Portalu oraz zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Operatora;
 6. Konto Użytkownika jest tworzone w wyniku rejestracji.
 7. Posiadanie konta Użytkownika umożliwia komentowanie treści zamieszczonych na Portalu.
 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Portalu:
  1. na swoje żądanie, za pomocą oświadczenia złożonego w drodze e-mail na adres: redakcja@portalinstalacyjny.pl;
  2. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszeń przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Portalu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z Portalu.

 

 1. Wypowiedzi Użytkownika

 

 1. W ramach korzystania z Portalu Użytkownicy, posiadający konto Użytkownika, są uprawnieni do zamieszczania wypowiedzi.
 2. Wypowiedzią jest informacja tekstowa zamieszczona przez Użytkownika w Portalu, w szczególności opinie na temat Produktów, Partnerów lub Producentów.
 3. Wypowiedzi Użytkownika, opublikowane na Portalu są subiektywnymi opiniami Użytkowników, za które Portal nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie wypowiedzi.

 

 1. Zamieszczanie materiałów udostępnianych na Portalu

 

 1. Materiały, informacje i dane, w szczególności zaś opisy Produktów promowanych w Portalu pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od osób uprawnionych do ich udostępniania, jak również od Partnerów, Producentów oraz innych podmiotów.
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować prawdziwość i rzetelność zamieszczanych materiałów, a zwłaszcza opisów Produktów, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich treść udostępnioną przez Partnerów, Producentów lub inne podmioty.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych na Portalu, jak również za działania Partnerów, lub Użytkowników naruszających prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
 4. Materiały, informacje i dane publikowane na Portalu nie stanowią oferty jakichkolwiek towarów lub usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w formie elektronicznej.

 

 1. Ochrona prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych jest właściciel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO-M , ul. Słowackiego 38, 43-520 Mnich,  NIP: 548-236-96-27, REGON: 243349800. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, celach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a w szczególności świadczenia usług, ulepszania Portalu oraz w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Portal oraz podmioty współpracujące.
 3. Portal dokłada wszelkich starań do ochrony prywatności Użytkowników. Przede wszystkim zaś stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Portal zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Operator sprawuje stałą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz ogranicza dostęp do danych w największym możliwym zakresie.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania niezbędnych danych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania. W celu poprawienia danych Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Użytkownik zobowiązany jest do wysłania stosownej wiadomości e-mail na adres: redakcja@portalinstalacyjny.pl
 7. Użytkownicy mogą przeglądać Portal bez konieczności ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie, zbieranie i używanie przez Operatora w sposób wskazany w Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Portal oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Portalu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, o czym Użytkownik jest informowany, za każdym razem, gdy dane są podawane.
 8. Operator informuje, że może używać mechanizmu plików „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na dostosowanie usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Więcej na ten temat informacji zawartych jest w Polityce prywatności.

 

 1. Newsletter

 

 1. W przypadku udostępnienia usługi newslettera w Portalu, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając odpowiedni formularz udostępniony na stronie internetowej Portalu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz przetwarzania danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: redakcja@portalinstalacyjny.pl .

 

 1. Reklamacje

 

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal, w tym usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, wysłanego na adres: PRO-M, ul. Słowackiego 38, 43-520 Mnich,  bądź poprzez wysłanie e-mail na adres: redakcja@portalinstalacyjny.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej oraz opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Portal wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 6. Portal zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Produktów nabytych od Partnerów lub Producentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Partnera bądź Producenta, od którego Produkt pochodzi, i nie będą rozpatrywane przez Portal.

 

 

 

 1. Odpowiedzialność

 

 1. Operator dokłada wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu. W tym celu Operator przewiduje możliwość przerw technicznych, o których poinformuje Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, których linki zamieszczone są na Portalu, ani za niepoprawne adresy stron www lub nazwy domen.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, wskutek działań siły wyższej lub działaniem osób trzecich.

 

 1. Prawa autorskie

 

 1. Portal, układ treści zamieszczonej na Portalu, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne Portalu stanowią własność Operatora i są chronione autorskimi prawami majątkowymi.
 2. Treści i materiały, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, są udostępniane na Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych”.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Materiały, informacje i dane zamieszczone i udostępnione na Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do osobistego użytku. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, – kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Operatora oraz wyłącznie na polach eksploatacji przez niego określonych.
 5. Znaki towarowe, utwory graficzne, nazwy, oznaczenia oraz wizualizacje i zdjęcia, odnoszące się do Produktów, są używane wyłącznie w celach informacyjnych. Portal stara się je pozyskiwać bezpośrednio z serwisów internetowych Partnerów, Producentów i innych podmiotów, lub korzystając z tego, iż są to znaki ogólnodostępne lub opublikowane w miejscach ogólnodostępnych. Jednocześnie Portal  dokłada starań, żeby były one prezentowane na Portalu z zachowaniem m.in. pól ochronnych, publikowaniem w odpowiednim odstępie od znaków towarowych konkurentów i wyłącznie przy opisach produktów należących do właścicieli tych znaków i utworów.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Operator dokłada starań by treść Regulaminu pozostawała bez zmian. Operator jest uprawniony do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy Portalu zostaną o tym poinformowani na stronie internetowej www.portalinstalacyjny.pl. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Portal na stronie internetowej.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2014r.