970×90

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Każde gospodarstwo domowe czy też budynek użyteczności publicznej wymaga odprowadzania ścieków. W miejscach o dużym skupisku zabudowań istnieje zazwyczaj kanalizacja zbiorcza. Problem pojawia się natomiast w budynkach znacznie oddalonych od takich skupisk czy też w nowopowstających osiedlach, gdzie często panuje duże rozproszenie budynków. W takiej sytuacji do wyboru pozostaje zastosowanie kanalizacji bezodpływowej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostaną pokrótce przedstawione w poniższym artykule.

KIEDY MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW (POŚ)? – PRAWO 

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. POŚ może powstać:

- w takich lokalizacjach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej nie przynosiłaby korzyści dla środowiska lub prowadziłaby do powstania nadmiernych kosztów z tym związanych;

-  jeśli dobowa ilość odprowadzanych ścieków nie przekroczy 5m3;

- jeśli ilość odprowadzanych ścieków przekracza 5m3, wymagane jestwówczas uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Według Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane  Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.:

- oczyszczalnia o wydajności 7,5 m3 na dobę nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należy wówczas złożyć jedynie zgłoszenie budowlane;

- przy wydajności przekraczającej 7,5 m3 na dobę, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określają kiedy oczyszczone ścieki mogą zostać wprowadzone do gruntu:

- ścieki mogą pochodzić z wolnostojących budynków mieszkalnych, które nie zostały podłączone do systemu kanalizacyjnego i znajdują się poza strefami ochrony wód podziemnych;

- oczyszczone ścieki dopływające w których musi zostać zredukowane BZT5 o 20% oraz zawiesina ogólna o 50%;

- dno urządzenia rozsączającego musi znajdować się co najmniej 1,5m nad wodami podziemnymi.

JAKICH FORMALNOŚCI TRZEBA DOPEŁNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY POŚ?

  1. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni – należy dokonać właściwemu dla miejsca zamieszkania organowi ochrony środowiska. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na minimum 30 dni przed rozpoczęciem eksploatowania. W przypadku oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3 na dobę niezbędne będzie zdobycie pozwolenia wodno-prawnego.
  2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa – powinna na niej zostać naniesiona lokalizacja oczyszczalni.
  3. Certyfikat dotyczący norm jakości oczyszczonych ścieków – certyfikat dostarczany jest przez producenta oczyszczalni.
  4. Zgłoszenie budowlane – jeśli przepustowość oczyszczalni nie przekroczy 7,5 m3 na dobę, jeśli natomiast przekracza należy uzyskać pozwolenie na budowę. Zgłoszenia należy dokonać minimum 30 dni przed rozpoczęciem budowy w administracji budowlanej.
  5. Potwierdzenie prawa własności działki, na której ma powstać oczyszczalnia.

TYPY ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH POŚ

Dobór odpowiedniego rozwiązania jest uzależniony od wielu czynników. Do podstawowych należą rodzaj i ilość ścieków, rodzaj odbiornika czy też ukształtowanie terenu.

Proces oczyszczania zachodzi zazwyczaj w dwóch głównych etapach:

- I ETAP– nazywany beztlenowym. Ścieki bytowe dopływają do osadnika w którym zachodzi proces fermentacji, sedymentacji i flotacji. Sedymentujące zanieczyszczenia osadzając się na dnie, tworzą osad na który oddziałują bakterie beztlenowe i fakultatywne. Bakterie beztlenowe powodują częściowe upłynnienie osadu, natomiast zanieczyszczenia lekkie tworzą na powierzchni „kożuch”.

W wyniku procesu fermentacji powstają gazy tj. siarkowodór, dwutlenek węgla, metan oraz ustabilizowane związki organiczne.

- II ETAPnazywany tlenowym. Dokładne procesy zachodzące w tym etapie różnią się w zależności od zastosowanego rozwiązania. W uproszczeniu jest to doczyszczanie ścieków w obecności mikroorganizmów tlenowych, dzięki którym dochodzi do procesów biochemicznych.

Poniżej przedstawione zostały typowe rozwiązania technologiczne:

Nowy obraz mapy bitowejNowy obraz mapy bitowejNowy obraz mapy bitowejEtapy oczyszczania beztlenowego i tlenowego

Dodatkowym rozwiązaniem w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych(w celu zachowania minimum 1,5m od poziomu lustra wód podziemnych) może być zastosowanie POŚ z drenażem rozsączającym znajdującym się wewnątrz kopca filtracyjnego. Rozwiązanie takie wymaga jednak dodatkowej przepompowni, która będzie tłoczyła podczyszczone ścieki do drenażu.

DOFINANSOWANIE

Jako iż zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków ma pozytywny wpływ na środowisko, a precyzyjniej redukcję negatywnego wpływu, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania. Dodatkowe środki można uzyskać z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy Unii Europejskiej, dokładne informacje można uzyskać w urzędzie gminy, na terenie której ma powstać oczyszczalnia

Autor: mgr inż. Mateusz Mączewski

Źródło:

  1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  4. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane  Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ dziewięć = 10