970×90

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane?

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane?

Pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem, w którym zostaje udzielone zezwolenie na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych lub też inne działania, które wpływają na gospodarkę wodno-ściekową. Informacje dotyczące wspomnianego zezwolenia zawarte są w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. PRAWO WODNE z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z powyższym aktem, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie wód;
2) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
3) wykonanie urządzeń wodnych;
4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
6) piętrzenie wody podziemnej;
7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
9) wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach.

Pozwolenie jest również wymagane w przypadku gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót, wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Powyżej wspomniano o ‘szczególnym korzystaniu z wód’, określenie to dotyczy użytkowania wykraczającego poza korzystanie powszechne lub zwykłe, a w szczególności:

1) poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
3) przerzutów wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
4) piętrzenia oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
5) korzystania z wód do celów energetycznych;
6) korzystania z wód do celów żeglugi oraz spławu;
7) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
8) rybackiego korzystania ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez organ administracji państwowej, w drodze decyzji na czas określony. W przypadku szczególnego korzystania z wód, pozwolenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż 20 lat. Przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, wspomniany dokument otrzymywany jest na nie więcej niż 10 lat. Dla ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, wprowadzanych do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, które są własnością innych podmiotów, istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na okres nie dłuższy niż 4 lata. Przy wycinaniu roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią pozwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 Opracowała: mgr inż. Justyna Czerwińska
Literatura:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. PRAWO WODNE z późn. zm.
 

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem + = 16