970×90

Budowa przyłącza wodociągowego w budynku jednorodzinnym – jaka jest procedura realizacyjna?

Dostawa wody do wewnętrznych instalacji wodociągowych realizowana jest za pomocą przyłącza wodociągowego, podłączonego do zewnętrznej sieci wodociągowej. Prace przygotowawcze i realizowanie inwestycji, to działania skomplikowane i uciążliwe, wymagające przestrzegania szeregu ustaw i rozporządzeń. Wykonanie wspomnianego urządzenia budowlanego regulowane jest przede wszystkim przez ustawę Prawo budowlane i zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 20 pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowego nie jest wymagane.

Dwie procedury realizacji przyłącza wodociągowego

Obecnie inwestor ma prawo do wyboru jednej z dwóch dróg formalnych, rozpoczynających procedurę realizacyjną przyłącza domowego.

Przyłącze wodociągowe – zgłoszenie budowy

Pierwsza z nich oparta jest o art. 30 Prawa budowlanego i wymaga zgłoszenia budowy przyłącza do miejscowego organu budowlanego. Złożona dokumentacja powinna zawierać rodzaj, zakres oraz sposób przeprowadzenia robót budowlanych, a także termin wykonania inwestycji. Dodatkowo, do wspomnianych druków, konieczne jest dołączenie kopii dokumentów zawierających oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice i rysunki, pozwolenia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, a także projekt zagospodarowania działki, zawierający opis techniczny instalacji, sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Należy zwrócić uwagę, aby wspomniane zgłoszenie złożyć minimum 30 dni przed zaplanowanym początkiem robót budowlanych. Podany termin związany jest z możliwością wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przez ten czas urząd, do którego została skierowana dokumentacja,  nie zwróci się do inwestora z zastrzeżeniami lub informacją o konieczności uzupełnienia dokumentów, można rozpoczynać pracę.

Zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego obowiązkiem inwestora jest również złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do dokumentacji należy dołączyć oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, które zawierać będzie stwierdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, a także warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy. Oprócz wspomnianych dokumentów konieczne jest załączenie protokołów badań i sprawdzań, a także inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Przyłącze wodociągowe - przepisy prawa geodezyjnego

28 lipca 2005 roku ustawa Prawo budowlane została znowelizowana i wprowadzono dodatkowy sposób realizacji, który charakteryzuje się brakiem konieczności zgłoszenia budowy przyłącza. Dodany art. 29a Prawa budowlanego zobowiązuje do wykonania, w oparciu o przepisy prawa geodezyjno-kartograficzne, planu sytuacyjnego z naniesionym przyłączem na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej. Ponadto przy budowie przyłącza należy uwzględnić przepisy prawa energetycznego albo ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Niezbywalnym prawem inwestora jest możliwość dokonania wyboru procedury realizacyjnej przyłącza wodociągowego.

W rzeczywistości często zdarza się, że decydują o tym urzędy administracji poprzez przygotowanie formularzy, które inwestor jest zobowiązany do wypełnienia.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu konieczne jest uzyskanie warunków dostawy wody i odbioru ścieków z lokalnego zakładu wodociągowego. Do składanego wniosku o wydanie informacji technicznej należy dołączyć plan sytuacyjny, sporządzony na zlecenie inwestora w biurze mapy zasadniczej zarządu geodezji i kartografii oraz wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przedsiębiorstwo wodociągowe wydaje pismo, w którym zawarty jest komunikat o zapewnieniu dostawy wody i odbiorze ścieków oraz o konieczności przesłania dwóch egzemplarzy projektu do uzgodnienia. Projekt przyłącza domowego powinien zawierać informację o jego lokalizacji, rzuty budynku, a także profile wysokościowe z zaznaczonymi rzędnymi istniejącego uzbrojenia terenu i pasa drogowego.

Inwestycja zobowiązana jest także do uzyskania zezwolenia na lokalizację przyłącza w pasie drogowym z właściwego zarządu dróg. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku o budowie obiektu lub planowanym wykonaniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa właściwego urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać opracowanie zawierające opis rodzaju, zakresu i sposobu przeprowadzenia robót, a także szkic i rysunki, kopie uzgodnień z przedsiębiorstwem wodociągowym, kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego, kopie zaświadczenia o przynależności projektanta i sprawdzającego do izby branżowej oraz oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wydział Architektury i Budownictwa wydaje zaświadczenie, w którym zastrzega o braku przeciwskazań na wykonanie przyłącza wodociągowego, a zarząd dróg zezwala na prace budowlane w pasie drogi publicznej. Przed zleceniem wykonywania inwestycji konieczne jest uzgodnienie z policją ruchu drogowego i wydziałem dróg organizacji ruchu zastępczego oraz porozumienie z wydziałem inżynierii miejskiej w sprawie obudowania nawierzchni na czas prowadzenia robót budowlanych. Podłączenie przyłączy wodociągowych do sieci zewnętrznej realizowane jest przez uprawnioną do tego ekipę zakładu wodociągowego. Upoważniony inspektor przedsiębiorstwa wodnego dokonuje odbioru przyłącza, a po zasypaniu wykopu i przeprowadzeniu pomiarów i badań, pracownik zarządu dróg spisuje protokół zdawczo-odbiorczy. Istotne jest także, aby geodeta dostarczył mapę zasadniczą powykonawczą, która kierowana jest do przedsiębiorstwa wodociągowego.

Ostatecznie, po złożeniu protokołu odbiorczego przez przedstawiciela zakładu wodociągowego, rozpoczyna się procedura spisania umowy o zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków pomiędzy inwestorem a przedsiębiorstwem wodociągowym.

 Opracowała: mgr inż. Justyna Czerwińska
Literatura:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
zdjęcia: http://pl.wavin.com/

 

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 6 = czternaście